גשרים חדשים והכשרות קרקעיות לצליחת תעלת סואץ – פרק 29

מבוא

סדרת מאמרים זו עוקבת זה למעלה משנה אחר התעצמות צבא מצרים ואחר פיתוח תשתיות צבאיות ואזרחיות המשפיעות על מוכנותו של צבא מצרים למלחמה. אחד הנושאים המרכזיים שנדונו היה אפשרויות חציית תעלת סואץ. הוקדשו לנושא זה שני מאמרים:

לאחרונה פורסמו בגוגל ארץ הדמיות לוויין חדשות ומהן עולה כי הורחב מערך הגישור על תעלת סואץ. בין היתר נוספו גשרים חדשים ומבוצעות הכשרות קרקעיות המשפרות את יכולות הצליחה של צבא מצרים. כל החידושים מרוכזים בגזרת "מעקף איסמעליה" שבמרכז תעלת סואץ. מאמר זה מפרט את החידושים ומעדכן את המאמרים שלעיל.

"מעקף איסמעליה" (תעלת סואץ החדשה) – רקע היסטורי

תנועת האוניות בתעלת סואץ היא ביסודה תנועה חד־סטרית. כדי לקצר את משך זמן חציית התעלה ולהגדיל את נפח התנועה בה, נבנו עוד במאה הקודמת שני מעקפים שבהם תעלת סואץ מתפצלת לשתי תעלות. האחד הוא מעקף אל־באלח בקילומטרים 53–63, והאחר בתוך נתיב השיט העובר באגם המר הגדול, אך אינו רלוונטי לענייננו.

כאשר תפס עבד אל פתח א־סיסי את השלטון במצרים, הוא יצא במיזם שכונה "תעלת סואץ החדשה". מי שמעיין ב"אותיות הקטנות" של המיזם מגלה שאין מדובר בתעלת סואץ חדשה אלא רק בהוספת 25 קילומטר למעקף אל־באלח ביבשה. נוסף על כך הוארך גם נתיב השיט הכפול באגמים המרים כך שלבסוף יאוחדו מעקף אל־באלח ומעקף האגמים וייווצר קטע באורך 72 קילומטר שבו השיט בתעלה הוא דו־סטרי.

המיזם נחנך בקול תרועה רמה ב־6 באוגוסט 2015, אך אוניות החלו לשוט בשני הנתיבים רק זמן רב לאחר מכן. כיום יש תנועה דו־סטרית לאורך 72 קילומטר. ביתר 85 הקילומטר של תעלת סואץ, השיט נותר רק בנתיב אחד. כלומר, בעת תנועה בתעלה בכיוון אחד, האוניות השטות בכיוון האחר נאלצות להמתין. גם כיום, שלוש שנים לאחר החנוכה הרשמית, עדיין מתבצעות עבודות לייצוב הגדות ובמסגרתן נעשות הכשרות לצליחה כפי שיפורטו להלן.

בצד היתרון של הגדלת נפח התנועה וקיצור משך המעבר בתעלה, היה גם חיסרון גדול. התעלה החדשה ניתקה למעשה את קו מסילת הברזל ממצרים לסיני. ההסבר לכך הוא שבזרוע המערבית (הישנה) היה גשר מסילת ברזל (גשר פירדאן בקילומטר ה־68) והמתכננים של הזרוע החדשה (המזרחית) לא בנו גשר. לפיכך שנים מספר אין יותר תנועת רכבות בין סיני למצרים. הדבר פוגע בפיתוח הכללי של סיני ובמיוחד בנמל ובמסוף המכולות החדש בפורט פואד. המפגע הזה יתוקן כאשר תסתיים, בעוד שנים אחדות, כריית המנהרה החדשה מדרום לפורט סעיד המתוכננת הן למעבר רכב והן למעבר רכבת.

"מעקף איסמעליה" יצר מכשול מים נוסף שיש לגשר עליו. הפתרון המהיר לבעיה נמצא במעבורות לנוסעים ורכב. פתרון הקבע לטווח ארוך הוא בכריית מנהרה מצפון לאיסמעיליה העוברת מתחת לשתי הזרועות של התעלה. עד שתושלם כריית המנהרה בעוד שנים מספר, הפתרון לתעבורה האזרחית נמצא בהקמת גשרים צפים על שתי זרועות התעלה. (ראו פירוט במאמר הגישור האזרחי מפברואר 2018). לצבא הפתרון הוא פשוט. חציית התעלה בשגרה באמצעות דוברות, ובעת חירום, באמצעות גשרים צבאיים מסוגP.M.P המצויים בשפע בצבא מצרים ומאפשרים הקמת גשר תוך שעתיים. כפי שיתואר להלן,  צבא מצרים פועל כיום להפעלת אמצעי גישור נוספים.

פירוט החידושים

גשרים צבאיים מורכבים, המוכנים לפעולה תוך דקות

בקילומטר ה־86 בתעלת סואץ, כעשרה קילומטר מדרום לאיסמעיליה, בקרבת תחנת האיתות טוסון, הוקם על כל אחת מזרועות התעלה גשר צף צבאי מסוג "יוניפלוט 50 טון". הגשרים מורכבים בשלמותם ועוגנים צמוד לגדה (ראו צילום להלן). בעת הצורך ניתן, תוך דקות, לגשר על התעלה באמצעות סירה או כבל הגוררים את הגשר ומותחים אותו כך שיאפשר תנועה בין הגדות. גשרים אלה מתווספים לשלושה גשרים מסוג זה, המונחים במים זה מכבר (ראו מפה להלן).

עירומים של ציוד צליחה והכשרות קרקעיות לצליחה

על הגדה המזרחית אותרו שישה מצבורים של פונטונים מסוג לא ידוע. פונטון הוא קוביית פלדה שהיא אבן הבניין העיקרית בבניית גשרים צפים. סמוך לערמות הפונטונים נראות עבודות לבניית ארבעה משטחי צליחה על גדת התעלה. משטח הצליחה הוא משטח עבודה המאפשר צירוף כמה פונטונים לכדי דוברה ודחיפתה למים כדי שתשמש דוברה עצמאית, או לחבר דוברות אחדות לגשר. לאורך הגדה המערבית של התעלה קיימים זה מכבר תשעה ריכוזים של דוברות המונחות על משטחי צליחה ומאפשרות הקמת גשר תוך שעה וחצי עד שעתיים. להערכתי, ערמות הפונטונים במצבן כיום (בטרם הורכבו לדוברות) מאפשרות הקמת גשר בזרוע המזרחית של התעלה תוך 11 שעות. יודגש שהעבודות הן בעיצומן וסביר להניח כי ייבנו משטחי צליחה נוספים והפונטונים יורכבו עליהם לדוברות.

בניית מחנות לחטיבות גישור בסיני

בסיני, סמוך לגדה המזרחית של התעלה, עומדת להסתיים בניית שני מחנות צבא גדולים ובהם מבני אחסון. להערכתי, כל אחד מהמחנות מתוכנן לשמש חטיבת גישור. בכל חטיבה כמה גדודים (גדוד גישור מתוכנן בדרך כלל להקים גשר כבד אחד למעבר טנקים או כמה גשרים קלים יותר). אם הערכתי תתאמת, ומחנות אלה אכן ישמשו חטיבות גישור, הרי מדובר בתוספת נכבדה לסדר הכוחות של יחידות הגישור הפרוסות באורח קבע לאורך תעלת סואץ.

גשר צף חדש באיסמעיליה (אזרחי)

במאמר הגישור האזרחי בתעלת סואץ שפורסם בפברואר 2018, דיווחתי על בניית גשר צף שנקרא אחמד מנסי, אשר הוקם על הזרוע המזרחית של תעלת סואץ באזור איסמעליה. בניתוח צילומי הלוויין העדכניים שפורסמו לאחרונה, עולה שגם בזרוע המערבית של התעלה הוקם, כצפוי, גשר דומה, וכיום התנועה האזרחית ממצרים מסיני באזור איסמעיליה תהיה מהירה יותר. נוסף על כך פועלים באזור זה, זה מכבר, שני קווי מעבורות לנוסעים ורכב.

סיכום והערכה

מאז ומקדם המצרים שומרים על מוכנות גבוהה לגישור על תעלת סואץ ומספר הגשרים הפרושים דרך קבע בתעלה הוא מעל ומעבר הצרכים השוטפים של צבא מצרים. בעקבות הכנסת הכוחות הזוחלת לסיני (בתואנה של לחימה בארגוני טרור), נצברו בסיני, להערכתי, כוחות בהיקף כולל של כשלוש דיביזיות. סדר כוחות זה, שלא נראה שבקרוב יוחזרו לגדה המערבית של התעלה, מצמצם את מספר הגשרים הנחוץ לצבא מצרים כדי להיערך בסיני. להזכיר לקוראים, במלחמת יום הכיפורים העבירו המצרים את צבאם לסיני באמצעות 20 גשרים שאותם הקימו תוך שעות מספר. כיום, בשגרה, יש להם תשעה גשרים המוכנים לפעולה תוך דקות ותשעה נוספים המוכנים לפעולה תוך פחות משעה. נוסף על הגשרים פועלת זה שנים רבות מנהרה המאפשרת זרימה מהירה של כוחות (התנועה על הגשרים הצפים היא איטית יחסית. ראו פרק 18).

נוסף על הגידול בהיקף הגייסות הערוכים בסיני, מצרים בונה, מאז חתימת הסכם השלום ובמיוחד מאז שנת 2007, תשתית צבאית נרחבת בסיני. תשתית זו כוללת כיום, בין היתר:

  • מאגרי דלק צבאיים תת־קרקעיים בקיבולת של 183 מיליון ליטר.
  • מחסני תחמושת קדמיים לכחמש דיביזיות, נוסף על מחסני תחמושת קדמיים לשתי ארמיות.
  • מערכת מסועפת של קשר קווי וממסרים לקשר אלחוטי.
  • מערכת של קווי מים אזרחית שכמובן תשמש את צבא מצרים בעת הצורך.

התשתית הצבאית הנרחבת שנבנתה בסיני וסדר הכוחות הערוך כיום מצמצמים את התלות של צבא מצרים בגישור על התעלה, ולכן, כל גישור נוסף על התעלה הוא רק בבחינת "טפטים" בדירה. כלומר, מוסיף נוי, אך לא הכרחי. כמובן שצבא מצרים יכול להיערך בסיני גם לפני שתושלמנה כריית המנהרות או הכשרות קרקעיות כאלה ואחרות.

להערכתי, שש ערמות הפונטונים שאותרו על הגדה המזרחית ישמשו עם סיום בניית משטחי הצליחה, לבניית חלקות גישור שתורכבנה כמו בגדה המערבית. הפונטונים במצבם כיום מאפשרים הקמת גשר תוך 11 שעות, ולאחר הרכבתם לחלקות גישור הם יאפשרו הקמת גשרים נוספים תוך פחות משעה.

בהנחה שהמחנות החדשים, שבנייתם עומדת להסתיים, אכן ישמשו לחטיבות גישור, מדובר ברמיסה גסה נוספת של הסכם השלום. כזכור, הסכם השלום מתיר למצרים להחזיק כוחות צבא ומתקנים צבאיים רק לדיביזיה ממוכנת אחת. אין צורך בשתי חטיבות גישור בסיני כדי למגר את הטרור. ואני משער שגם המכורים לחיוכים שמעריף עלינו נשיא מצרים אחמד אל פתח א־סיסי, והמתהדרים ביחסים הביטחוניים בין המדינות, יתקשו להסביר מהלך זה של המצרים.

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב

פרקים קודמים:

מצרים:פיתוח מואץ של תשתיות צבא במרחב תעלת סואץ – סיני.פרק 1 בסדרה.
מצרים: סלילת אוטוסטרדות בסיני. פרק 2 בסדרה.
מצרים:גשר ומנהרות חדשות בתעלת סואץ.פרק 3.
מצרים:מערך הביצורים בפתחת רפידים מתפורר. פרק 4.
מצרים: הרחבת שדות צבאיים בסיני ובמרחב קהיר – תעלת סואץ. פרק 5
מצרים: לכל חייל מצרי בסיני – נבנה מחסן תחמושת בגודל 3 מ"ר. פרק 6.
מצרים: הצבא המצרי אוגר דלק בסיני.פרק 7.
מצרים: הכפלת סד"כ מובילי הטנקים.פרק 8.
מצרים: כוחות היבשה בצבא מצרים. סקירה כללית וסיכום תכניות הרכש. פרק 9 . 
מצרים:זרוע ההגנה האווירית.סקירה כללית וסיכום תכניות רכש.פרק 10.
מצרים: זרוע הים בצבא מצרים. סקירה כללית וסיכום תכניות רכש. פרק 13.
מצרים: זרוע האוויר-סקירה כללית וסיכום תכניות רכש. פרק 14.
מצרים: גשרים חדשים על תעלת סואץ. פרק 15
מצרים: מה מסתירה מצרים בנושא ההתעצמות הצבאית – פרק 16
מצרים אוגרת דלק ליום סגריר – פרק  17
מצרים: מערך הגישור הצבאי בתעלת סואץ – פרק 18

מצרים: בניית אתרי אחסון גדולים לנשק וציוד צבאי – פרק 19

מה עומד מאחורי ההתעצמות של צבא מצרים – פרק 20

התעצמות צבא מצרים אינה בגלל בניית הסכר באתיופיה – פרק 21

התעצמות צבא מצרים אינה קשורה לבניית הסכר באתיופיה, חלק שני – פרק 22

האם מצרים הענייה לא תוכל ליזום מלחמה? פרק 23

הסד"כ של צבא מצרים אינו נובע מהצורך לפתור את בעיית האבטלה – פרק 24

פיתוח שדות תעופה המשותפים לצבא ולתעופה האזרחית במצרים – פרק 25

סלילת כביש מהיר ממרחב קהיר לתעלת סואץ – פרק 26

מחנות צבא חדשים בצבא מצרים – פרק 27

כתיבת תגובה