Site icon Nziv.net

רעב ופצצה גרעינית

הילדים הרעבים העומדים בתור לאוכל עם צלחות ריקות ומקווים שיקבלו משהו לאכול אך לנשיא האיראני יש לתת להם רק פצצה גרעינית.

אחד מהם מעיר לחברו: "זה הנשיא האיראני החדש…."

Exit mobile version