Site icon Nziv.net

האתרים שהותקפו בסוריה ומיוחסים לישראל מאז שנת 2015-מפה

להלן מפה בה מצוינים אתרי התקיפה בסוריה. תקיפתם מיוחסת לישראל שטרם נטלה אחריות על תקיפתן.

התקופה המסוקרת היא מאז שנת 2015:

Exit mobile version